CarCommerce


Administrator: Spółka CARCOMMERCE Sp. z. o. o. Al. Jana Pawła II 80 lok. C – 32, 00 – 175 Warszawa,
NIP: 5242413487, Sąd Rejonowy dla m.st. W – wy w W – wie XII Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000086329.
Dodatkowa Informacja o prawach osoby fizycznej
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
Sz. P.
Przysługują Panu/i, następujące prawa, wynikające z ww. Rozporządzenia:
1) Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
a) Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia,
czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona
do uzyskania dostępu do nich;
b) Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem;
c) Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych
podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której
dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądne.
2) Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem
celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
a) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia
dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki
usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w inny sposób przetwarzane,
b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie
ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia
wobec przetwarzania,
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego,
któremu podlega administrator,
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
b) Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te
dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje
rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów
przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy
ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
4) Prawo do ograniczenia przetwarzania
a) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania w następujących przypadkach:
a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na
okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania,
c. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń,
d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora
są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
b) Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można
przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane
dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
5) Prawo do przenoszenia danych
a) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące,
które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu
administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;
b)Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma
prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio
innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
6) Prawo do sprzeciwu
a) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych
osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że
wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
b) Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem
bezpośrednim.
7) Ponadto Administrator:
a) Ułatwia osobie, której dane dotyczą, wykonanie praw przysługujących jej na mocy art. 15 –
22 Rozporządzenia. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie
miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o
działaniach podjętych w związku z żądaniem . W razie potrzeby termin ten można przedłużyć
o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W
terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane
dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której
dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także
są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy;
b) Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane
dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania –
informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej
przed sądem;
c) Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w
szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:
a. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia
informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań,
b. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Obowiązek wykazania, że żądanie
ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na
administratorze;
c. Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej
składającej żądanie, o którym mowa w art. 15 – 21, może zażądać dodatkowych
informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
Podstawa prawna: Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679.