CarCommerce


Zgoda na przetwarzanie danych:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu mail)
w rozumieniu art. 6 ust. 1 RODO, w celu uzyskania, przesyłania informacji handlowych dotyczących
sprzedaży produktów będących w zakresie przedmiotu działalności Spółki CARCOMMERCE Sp. z. o. o.
z siedzibą w Warszawie, lub w celu rozliczeń, a dane będą adekwatnie stosowne i ograniczone do
tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
Informacje o prawie do wycofania zgody: informujemy, że w każdym momencie może Pan/i
odwołać niniejszą zgodę, na przetwarza nie danych, wysyłając informację na adres mail:
biuro@carcommerce.pl, o treści: „wycofuję moją zgodę na przetwarzanie danych”.
Podstawa prawna zgody: Art. 7, Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679.
Administrator danych: Spółka CARCOMMERCE Sp. z. o. o. Al. Jana Pawła II 80 lok. C – 32, 00 -175
Warszawa, NIP: 5242413487, Sąd Rejonowy dla m.st. W -wy w W -wie XII Wydz. Gospodarczy KRS nr
0000086329.