CarCommerce

 

Informacja o ochronie danych osobowych
 
1) Administratorem Państwa danych jest: Spółka CARCOMMERCE Sp. z. o. o. al. Jana Pawła II
80 lok. C – 32, 00 – 175 Warszawa, NIP: 5242413487, Sąd Rejonowy dla m.st. W – wy w W – wie XII
Wydz Gospodarczy KRS nr 0000086329;
2) Wszystkie Państwa informacje stanowiące dane osobowe są przetwarzane zgodne z
obowiązującym prawem tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697
oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r;
3) Wszystkie Państwa dane stanowiące dane osobowe, będą wykorzystane wyłącznie do celów
związanych z realizacją zawartych umów dostawy towarów lub usług, przesyłania informacji
handlowych dotyczących sprzedaży produktów będących w zakresie przedmiotu działalności
Spółki CARCOMMERCE Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, lub w celu rozliczeń, a dane będą
adekwatnie stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4) Ponadto działania związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą być podejmowane
jedynie na żądanie osoby, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby lub wynikające z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami;
5) Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji
stanowiących Państw a dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowań,
zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy;
6) Zapytania, uwagi i żądania związane z działaniami Spółki CARCOMMERCE Sp. z. o. o. w
Warszawie, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, proszę
przesyłać na adres poczty elektronicznej: biuro@carcommerce.pl,lub korzystając z
formularza kontaktowego na stronie: https://www.carcommerce.pl;
7) Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami biura rachunkowego, które
dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa,
telefonicznie: (22) 531 03 00 lub Infolinia: 606 – 950 – 000, mail:kancelaria@uodo.gov.pl
 
Z poważaniem,
Jacek Morawski
Prezes Zarządu Spółki